Tilgjengelighet


Tilgjengelighet

(English below)

Lokalet vårt har dessverre noen begrensninger når det kommer til tilgjengelighet. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på sosiale medier eller på vår mail anarresbokkafe@gmail.com.

Maria Puenchir i Steatornis skrev en tilgjengelighetserklæring om lokalet i anledning Reclaim Pride. Teksten under er i all hovedsak en gjengivelse av denne teksten med noen små endringer gjort i etterkant. Vi retter en stor takk til dïhte for hjelpen og arbeidet!

Beskrivelse av lokalet

Inngang fra gateplan. Døren har bredde 71 cm. En lav dørterskel på gateplan leder inn til en rampe på innsiden av døren. Man trør direkte ned på en rampe som fører ned på gulvet. Her er snuplass. En rampe fører opp til selve kafeen. Lyset her inne er hvitt.

Hovedrom

Døren opp til selve kafeen har en karm. Lokalet er veldig modulært, det er flere bord som omrokkeres avhengig av arrangement, en disk, en scene og prosjektor. Disken er kort, så om arrangementet inkluderer servering eller salg kan man rulle opp på siden av den og bestille. Taklyset er ganske skarpt. Det er mange lamper i rommet som gir en mer dempet belysning. Akustikken er litt skarp på grunn av store vinduer og noen glatte veggpartier, men vi har festet flere lyddempere i taket og på veggene.

Lokalet i lav belysning har gult lys fra rommets frittstående lamper som skinner rolig oppover langs varme vegger, mens lyset fra gata skinner inn gjennom vinduet og skaper et noe dempa inntrykk. På dagtid vil dem som sliter med lysømfintlighet sannsynligvis like denne belysningen, mens dem som må ha mer lys kan nok synes dette blir for lite.

Toalett

Ikke HC-toalett på området. Toalettet ligger innerst i inngangspartiet til lokalet. Denne har ikke døråpner, og det er en terskel inn. Toalettet er ikke trinnfritt. Rommet er lite og har ikke rom til snuplass, og heller ikke håndtak til å støtte seg på ved toalettet. Det er heller ikke armlener å støtte seg på om man har behov for dem når man skal reise seg. Man har søppelbøtte her, en med lokk og en uten. Rullestolbrukere vil ikke få plass til rullestolen sin. Heller ikke plass til assistent. Manglende romstørrelse kan også være ubehagelig for store personer.


Accessibility (english)

Unfortunately, our venue has some limitations when it comes to accessibility. If you have any questions, feel free to contact us through social media or email us at anarresbokkafe@gmail.com.

Maria Puenchir in Steatornis wrote an accessibility statement about the venue on the occasion of Reclaim Pride. The text below is mainly a reproduction of that text with some minor changes made afterwards. We extend a big thank you to dïhte for dïchtes help and work!

Description of the venue

Entrance from street level. The door has a width of 71 cm. A low door threshold at street level leads to a ramp on the inside of the door. You step directly onto a ramp that leads down to the floor. There is a turning space here. A ramp leads up to the actual café area. The lighting inside is white.

Main room

The door leading to the café itself has a frame. The space is highly modular, with several tables that can be rearranged depending on the event, a counter, a stage, and a projector. The counter is low, so if the event involves service or sales, you can roll up to the side of it and place an order. The overhead lighting is quite bright. There are many lamps in the room that provide a more subdued illumination. The acoustics are a bit sharp due to large windows and some smooth wall surfaces, but we have attached several sound absorbers to the ceiling and walls.

In low lighting, the room has yellow light from freestanding lamps that shine calmly upwards along warm walls, while light from the street shines in through the window, creating a somewhat subdued impression. During the daytime, those who struggle with light sensitivity will likely appreciate this lighting, while those who need more light may find it insufficient.

Restroom

There is no accessible restroom on the premises. The restroom is located at the back of the entrance area to the venue. It does not have an automatic door opener, and there is a threshold at the entrance. The restroom is not step-free. The room is small and does not have space for a turning area, nor does it have handrails for support near the toilet. There are also no armrests to assist when getting up. There is a trash bin, one with a lid and one without. Wheelchair users will not have space for their wheelchair, nor will there be space for an assistant. The limited room size can also be uncomfortable for larger individuals.